Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sopocie
 
Opracowane na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późn. zm.
2. Statutu Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy Sopocie.
3. Wytyczne w sprawie planowania i organizacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sopot.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SOPOT NA ROK SZKOLNY 2014/15

  1. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Sopot (dalej zwanego przedszkolem) decyduje dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy przyjęcia do przedszkola dzieci zamieszkałych na obszarze gminy w wieku od 3 do 6 lat - urodzonych po 30 czerwca 2008 r. Dzieci 5 i 6letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku od 2,5 roku.
  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (wzór w załączeniu). Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.
  1. W przypadku większej ilości kandydatów z obszaru Gminy Sopot, niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 4, do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) oświadczenie zamieszkania na obszarze Gminy Sopot;

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

3) orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ,orzeczenie o  niepełnosprawności  dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) dokument poświadczający  objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.
  1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 6, brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:

1) kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola  -  5 pkt;

2) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie lub odpowiednio jeden z nich zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą-5 pkt;

3) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin  - 4 pkt;

4) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek,  nie przekracza 3 km - 3 pkt;

5) szczególne zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie dziecka do przedszkola  - 2 pkt;

6) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych  lub doktoranckich  -   1 pkt.

  1. Potwierdzeniem spełnieniakryteriów, o których mowa w pkt 7, jest  odpowiednio:

1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o  pracę lub oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej lub oświadczenie  o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON;

2) oświadczenie  o odbywaniu stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich;

3) oświadczenie opisujące i potwierdzające  zaistniałe zdarzenie losowe uzasadniające konieczność przyjęcia dziecka do przedszkola;

4) informacje i dane będące w posiadaniu przedszkola.

  1. Za zgodą organu prowadzącego w III etapie rekrutacji do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem  gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 6  dane przedszkole dysponuje nadalwolnymi miejscami.

1) W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Sopotu, ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola kryteria określone w pkt 4 i pkt 7 stosuje się odpowiednio.

2) Rodzice dzieci przyjętychdo danego przedszkola w roku szkolnym 2013/14 składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3) Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Sopocie na rok szkolny 2014/15 odbędzie się w terminie od 10 marca do 14 kwietnia 2014 r.

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz przepisy innych ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

5) Zasady i kryteria określone w pkt 1-13 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na ich niepełnosprawność.

6) Zasady rekrutacji zostały uzgodnione pomiędzy dyrektorami publicznych przedszkoli a Prezydentem Miasta Sopotu.

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola >>(PDF)<<
Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej >>(PDF)<<