Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Sopocie
 
Opracowane na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późn. zm.
2. Statutu Przedszkola Nr 2 im. Jana Brzechwy Sopocie.
3. Wytyczne w sprawie planowania i organizacji przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sopot.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SOPOT NA ROK SZKOLNY 2015/16

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 określa:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7),
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811),
 4. Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy,
 5. Zarządzenie nr 9./2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 23 lutego2015 w sprawie organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Sopot w roku szkolnym 2015/2016.
 1. § 1
  1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Sopot (dalej zwanego przedszkolem) decyduje dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy przyjęcia do przedszkola dzieci zamieszkałych na obszarze gminy w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci 5 - i 4 - letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku od 2,5 roku.
  4. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
  5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (Załącznik nr 1). Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.
 2. § 2
  1. W przypadku większej ilości kandydatów z obszaru Gminy Sopot, niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
   • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
   • niepełnosprawność kandydata;
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  2. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 6, do wniosku dołącza się odpowiednio:
   • oświadczenie zamieszkania na obszarze Gminy Sopot;
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ,orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.
 3. § 3
  1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 8, brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:
   • kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola - 5 pkt;
   • kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 5 pkt;
   • odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km - 4 pkt;
   • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy zawodowej oraz obowiązki rodzinne skorzystają z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - 3 pkt;
   • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie - 3 pkt;
   • kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich - 1 pkt.
  2. 10. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 9, jest odpowiednio:
   • oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowę o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej, lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON;
   • oświadczenie o deklaracji pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5. godzin;
   • oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w odległości nie przekraczającej 3. km od publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek;
   • oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły;
   • oświadczenie o odbywaniu stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich.
 4. § 4
  1. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 2, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy ubiegających się o przyjęcie do przedszkola § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio.
  3. Zasady i kryteria określone w § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na ich niepełnosprawność.
 5. § 5
  1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Sopocie na rok szkolny 2015/16 odbędzie się w terminie od 16 marca do 17 kwietnia 2015 r.
  2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.
  3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do dnia 22 kwietnia.
  4. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkola do dnia 23 kwietnia. Listy dzieci zakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane poprzez wywieszenie w przedszkolu.
  5. Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli zapisu dziecka do danego przedszkola do dnia 24 kwietnia.
  6. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzic dziecka potwierdził wolę uczęszczania do przedszkola.
  7. Komisja Rekrutacyjna udostępnia rodzicom informacje o dzieciach przyjętych i nie przyjętych, w formie list wywieszonych w przedszkolu, w dniu 27 kwietnia. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  9. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
  10. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego Komisję Rekrutacyjną.
  11. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola >>(PDF)<<
Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej >>(PDF)<<